ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูลกิจกรรม/การดำเนินงาน ล่าสุด....
งานอื่นๆในกลุ่มงาน >> ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
31 พ.ค. 2565 14:21:37
ตัวอย่าง โครงการฯกปท.ที่ทำสำเร็จแล้ว...
๑.โครงการรณรงค์เด็กเล็กเดินทางปลอดภัย มาตรการสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ https://localfund.happynetwork.org/project/65528 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/65528/info.action
๒.โครงการวัยทำงานปลอดภัยจากโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/29190 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/29190/info.action
๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านป่าเตียว ประจำปี 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/26619 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/26619/info.action
๔.โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโคกชะงาย) https://localfund.happynetwork.org/project/13704 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/13704/info.action
๕.โครงการเสริมพลังผู้ป่วยโรคเรื้อรังชุมชนหลาโป ป้องกันภัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปี 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/33092 ภาพกิจกรรม  https://localfund.happynetwork.org/project/33092/info.action
๖.โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำปีงบประมาณ 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/18652 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/18652/info.action
๗.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความปลอดภัยการใช้ยาในชุมชน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี https://localfund.happynetwork.org/project/12077 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/12077/info.action
๘.โครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2561https://localfund.happynetwork.org/project/28644 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/28644/info.action
๙.โครงการกอด กิน เล่น เล่า ชุมชนบ้าน......https://localfund.happynetwork.org/project/42160 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/42160/action.view/449936
๑๐.โครงการกำจัดเหาในนักเรียน.....https://localfund.happynetwork.org/project/53576 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/53576/info.action
๑๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว https://localfund.happynetwork.org/project/5516 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/5516/info.action
๑๒.โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสทิงพระ) https://localfund.happynetwork.org/project/26551 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/26551/info.action
๑๓.บ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด คัดแยกขยะที่ต้นทาง https://localfund.happynetwork.org/project/43641 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/43641/info.action
๑๔.โครงการหนูน้อยฟันดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแย https://localfund.happynetwork.org/project/24845 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/24845/info.action
๑๕.ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ประจำปี 2565 https://localfund.happynetwork.org/project/133708  
๑๖. วัยใส วัยเรียนรู้เรื่องเพศห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2565 https://localfund.happynetwork.org/project/133715
๑๗.โครงการคลินิกฟุตบอล เสริมสร้างสุขภาพเยาวชนท้องถิ่น https://localfund.happynetwork.org/project/128363 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/128363/info.action
๑๘.โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง https://localfund.happynetwork.org/project/113260
๑๙.โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร https://localfund.happynetwork.org/project/114726 
๒๐. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 https://localfund.happynetwork.org/project/80965 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/80965/info.action
๒๑.โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก เพื่อการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก https://localfund.happynetwork.org/project/63963 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/63963/info.action


กิจกรรม/การดำเนินงาน อื่นๆ....
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ.
ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๔
Update โปรแกรม ด่วน .... Authentication_2022(๒๕๖๕) สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯและ Authenให้บริการ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
ระบบตรวจสอบสิทธิฯ กับการดึงข้อมูลสิทธิลง Hosxp ในโรงพยาบาลทุกระดับ
แจ้งเรื่อง สปสช.ลงทะเบียนสิทธิแบบอัตโนมัติ ตามมติบอร์ดสปสช.
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....
การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ (เรื่องดิม.. ที่หน่วยบริการบางแห่งอาจต้องการข
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
การประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐ จังหวัีดยโสธร
ด่วนที่สุดครับ สมัครนายทะเบียนต่างด้าวฯ สำหรับโรงพยาบาลยโสธรและ รพช.ทุกแห่งครับ
การให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๐
หน่วยบริการที่ยังไม่บันทึกข้อมูล CPP
นับถอยหลัง เหลือเวลาอีก 4 วัน ระบบจะประมวลผลขึ้นทะเบียน ปี 60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
สั่งซื้อเครื่องอ่าน SmartCard
การจัดประชุมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปร
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
สปสช.รับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงสิทธิฯ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
สรุปงานลงทะเบียนสิทธิปี๒๕๕๘
หน้าเวป เพิ่มระบบตรวจสอบ!..ข้อมูลบัตรอสม./บัตรผู้นำ และครอบครับ หมดอายุ
แจ้งด่วนๆ UserName สปสช.ระงับสิทธิ เปิดให้เข้าใช้งานแล้ว
สรุปผลการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิฯ มิถุนายน ๒๕๕๘
ข้อมูล รายชื่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดยโสธร
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ
DOWNLOAD ข้อมูล