ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานอื่นๆในกลุ่มงาน >> ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
31 พ.ค. 2565 14:21:37
ตัวอย่าง โครงการฯกปท.ที่ทำสำเร็จแล้ว...
๑.โครงการรณรงค์เด็กเล็กเดินทางปลอดภัย มาตรการสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ https://localfund.happynetwork.org/project/65528 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/65528/info.action
๒.โครงการวัยทำงานปลอดภัยจากโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/29190 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/29190/info.action
๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านป่าเตียว ประจำปี 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/26619 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/26619/info.action
๔.โครงการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านโคกชะงาย) https://localfund.happynetwork.org/project/13704 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/13704/info.action
๕.โครงการเสริมพลังผู้ป่วยโรคเรื้อรังชุมชนหลาโป ป้องกันภัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปี 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/33092 ภาพกิจกรรม  https://localfund.happynetwork.org/project/33092/info.action
๖.โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำปีงบประมาณ 2561 https://localfund.happynetwork.org/project/18652 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/18652/info.action
๗.โครงการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความปลอดภัยการใช้ยาในชุมชน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี https://localfund.happynetwork.org/project/12077 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/12077/info.action
๘.โครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2561https://localfund.happynetwork.org/project/28644 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/28644/info.action
๙.โครงการกอด กิน เล่น เล่า ชุมชนบ้าน......https://localfund.happynetwork.org/project/42160 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/42160/action.view/449936
๑๐.โครงการกำจัดเหาในนักเรียน.....https://localfund.happynetwork.org/project/53576 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/53576/info.action
๑๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้แก้ว https://localfund.happynetwork.org/project/5516 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/5516/info.action
๑๒.โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสทิงพระ) https://localfund.happynetwork.org/project/26551 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/26551/info.action
๑๓.บ้านน่าอยู่ ชุมชนสะอาด คัดแยกขยะที่ต้นทาง https://localfund.happynetwork.org/project/43641 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/43641/info.action
๑๔.โครงการหนูน้อยฟันดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาแย https://localfund.happynetwork.org/project/24845 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/24845/info.action
๑๕.ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและทารกหลังคลอด ประจำปี 2565 https://localfund.happynetwork.org/project/133708  
๑๖. วัยใส วัยเรียนรู้เรื่องเพศห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2565 https://localfund.happynetwork.org/project/133715
๑๗.โครงการคลินิกฟุตบอล เสริมสร้างสุขภาพเยาวชนท้องถิ่น https://localfund.happynetwork.org/project/128363 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/128363/info.action
๑๘.โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง https://localfund.happynetwork.org/project/113260
๑๙.โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ร้านจำหน่ายอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร https://localfund.happynetwork.org/project/114726 
๒๐. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 https://localfund.happynetwork.org/project/80965 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/80965/info.action
๒๑.โครงการพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก เพื่อการพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก https://localfund.happynetwork.org/project/63963 ภาพกิจกรรม https://localfund.happynetwork.org/project/63963/info.action