ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> งานอื่นๆในกลุ่มงาน >> การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
03 พ.ย. 2564 10:22:20
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน 

ตามที่ สปสช. ได้มีการประชุมชี้แจงหน่วยบริการเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่องเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบของ e-Claim จากระบบ offline เป็น ระบบ online (NEW ECLAIM) นั้น 

ในการนี้เพื่อให้หน่วยบริการสามารถใช้งานระบบ NEW ECLAIM ในวันที่ 1 มกราคม 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สปสช. จึงขอแจ้ง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. URL สำหรับการเข้าใช้งานระบบ คือ https://eclaim.nhso.go.th/Client

2. USER/PASSWORD สำหรับการเข้าใช้งานระบบคือ USER/PASSWORD เดิมที่ใช้สำหรับเข้าใช้งานเว็บ e-Claim เดิม 

3. การส่งเบิกผ่านระบบ NEW ECLAIM เป็นข้อมูลรับบริการ/จำหน่าย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ โปรแกรม e-Claim offline เดิม สามารถใช้ได้งานถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ และอุทธรณ์ข้อมูล สำหรับข้อมูลที่รับบริการ/จำหน่าย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยจะไม่มีการปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ในโปรแกรม e-Claim offline เดิมอีก 

4. หน่วยบริการของเขต กทม 
เดิมที่บันทึกข้อมูลเบิกผ่านโปรแกรม OPBKK และ โปรแกรม e-Claim offline นั้น สำหรับข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ต้องบันทึกเบิกในโปรแกรม NEW ECLAIM ทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลบริการใน visit นั้นๆ หน่วยบริการไม่ต้องแยกบันทึกในแต่ละโปรแกรมอีก ขอให้บันทึกรวมมาใน visit เดียวและส่งในโปรแกรม NEW ECLAIM เท่านั้น หากแยกบันทึกในแต่ละโปรแกรมเช่นเดิมข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะติดซ้ำซ้อน 

หมายเหตุ : กรณีที่ยังไม่มี USER /PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอ user/password เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ e-Claim ได้ที่ https://eclaim.nhso.go.th/ เลือกเมนูดาวน์โหลด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอ user/password โปรแกรม e-Claim 
2. บันทึกข้อมูลตามที่ระบุในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
3. ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายัง สปสช. เขตที่ท่านสังกัดอยู่ หรือ สปสช. ส่วนกลางที่ e-mail: ithelpdesk@nhso.go.th 
4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกรหัส และส่งให้ทาง e-mail ที่ระบุในเอกสารต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
และ......
การใช้โปรแกรมเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้สมัครเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. จังหวัดยโสธร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี

การเบิกจ่ายระบบ E-Claim Links ที่นี่ https://eclaim.nhso.go.th/webComponent/

คู่มือการเข้าใช้งานโปรกรม Links คลิก Download คู่มือการใช้โปรกรมที่นี่และ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกจ่าย สิทธิ อปท. ได้จากที่นี่ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาฯสิทธิอปท.

@ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร @