ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.PKyasothon.org

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
กิจกรรมทางกาย กิจกรรมดีดี เพื่อสุขภาพที่ดี
ตัวอย่างโครงการฯกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท)ที่ทำสำเร็จแล้ว
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล


Data Update!
เมนูหลัก> การเงินการคลัง >> ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
21 ม.ค. 2565 11:54:20
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  ตาม แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมผ่าน Cisco Webex 
ที่ห้องประชุม "กลุ่มงานประกันสุขภาพ" วันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วิธีการเข้าประชุม
วิธีที่ 1 
1.ผู้ใช้ที่เป็น User ของ webex อยู่แล้ว  ส่ง email ที่เป็น user webex มาให้ สสจยส  เพื่อ add เข้าห้องประชุมไว้ก่อน
2.ผู้ใช้ webex ที่ถูก add แล้ว  เมื่อเปิด webex จะเห็นห้องประชุม "กลุ่มงานประกันสุขภาพ" สามารถคลิกที่ชื่อห้องประชุม>meet>Join meeting  จะเข้าห้องประชุมได้เลย
วิธีที่ 2
ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็น User ของ webex สามารถคลิก Link ด้านบน เพื่อเข้าห้องประชุมได้  แต่ admin ของ สสจ.ยโสธร ต้องคลิกรับก่อนจึงจะเข้าห้องประชุมได้
วิทยากร  ดร.นพ.ชุมพล นุชผ่อง     ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณทิต ปริญญาโท บริหารธุรกิ จบัณทิต แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตการบริหารโรงบาล 
ประวัติการทำงาน
1. CFO 
เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2556- ปัจจุบัน
2. ผู้นิเทศด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพ ที่ 2
,3,7 ,10,11 ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน
3. ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ตำแหน่งปัจจุบัน
4. ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ( EIA)
กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อในการประชุม
1.คำสั่งตรวจสอบเวชระเบียนในแต่ละสิทธิการรักษา
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน OPD IPD ทั้งจาก รพ.เองและ สปสช.
2.คำสั่งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
3.คำสั่งติดตามลูกหนี้ทุกสิทธิการรักษา
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้
4.Flowchart ทุกกองทุน แยก OPD/IPD หรือ กองทุนย่อ
5.วาระประชุม CFO รอบล่าสุด
6.ระบุชื่อ Software ที่ใช้
7. ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาส ที่ผ่านมา
8. หนังสือมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเรียกเก็บทุกกองทุนย่อยในโรงพยาบาล
9.ตัวอย่าง ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน Covid แบบ OPD /IPD
10.ผลการส่งข้อมูลลูกหนี้ที่ส่งบันทึกบัญชี
อย่างน้อย
3 เดือนย้อนหลังรายงานลูกหนี้ที่บัญชี ลงลายมือรับ
11.ทะเบียนคุม Chart ผู้ป่วยในผล Audit ตัวอย่างเวชระเบียน
ที่ผ่านการ
Audit 20 ฉบับ โดยมีเงื่อนไข RW มากกว่า 2ขอ เวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ไม่ audit โดยมี RW > 1 จำนวน 20 chart สิทธิ  UC และ
เบิกได้
20 chart
12.ทะเบียนคุม C,Deny สปสช
C error กรมบัญชีกลาง ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
13. ผล PS 0 ,1,2 ใน 2 ปีที่ผ่านมาสิทธิ สปสช.
14. ผลการตรวจสิทธิ ในแต่ละวัน การแก้ไขสิทธิใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผลการประเมินความถูกต้องของสิทธิในเดือนล่าสุด
15.คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบคณะทำงานการตรวจสุขภาพ
ในกลุ่มข้าราชการภายในพื้นที่
16.อัตราค่าห้องพิเศษของผู้ป่วยใน
และการให้ส่วนลด
เอกสาร..ประกอบเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการอบรม ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ  LINKS : http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/6354.pdf