กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
=============================================
จังหวัดยโสธร

Login-เข้าระบบกองทุนฯสปสช.
เพื่อบันทึกข้อมูล โครงการฯ
คู่มือการบันทึกโปรแกรมการบริการกองทุนสุขภาพตำบลฯ...คลิก! คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันฯปี๒๕๖๑-๒๕๖๒

ตัวอย่างโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี ๒๕๖๓ คลิก!..Download..ที่ นี่...!
ตัวอย่างTimeLine การดำนินงานของคณะกรรมการฯ(ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกิจกรรม....ของท่านได้)

หน้าหลัก

สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่
จังหวัดยโสธร

๑. รายงานสรุปผลการประเมินกองทุนฯ

๒ . รายงานสรุปจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใช้งานโปรแกรมฯ

๓ . รายงานสรุปจำนวนเงินงบประมาณของกองทุนฯ

๔ . รายงานสรุปจำนวนเงินคงเหลือของกองทุนฯ

๕. รายงานสรุปงบประมาณสนับสนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

๖ . รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุน

๗ . รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย


ตัวอย่างโครงการฯกองทุนฯ

 


QRCODE ไลน์กลุ่มกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร


โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


QRCODE
กลุ่ม LINE LTC-YASOTHON

คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557 เล่มสีเขียว

ที่ http://www.thongthinlaws.com/2015/02/2557_31.html

 
 

ผู้ประสานงาน ระดับจังหวัด
๑. นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
๒. นายสงบ ชื่นตา สาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๓. นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา รองปลัดอบต.กระจาย อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร
๔. นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตูม สสอ.ค้อวัง
๕. นายเทวัญ    พูลทวี       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
๖. นายขวัญชัย ชาวชายโขง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ทรายมูล จ.ยโสธร
๗. นายวิรัตน์ บุญทศ       นายกอบต.กระจาย อำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร จ.ยโสธร
๘. นายพัฒนา แสงศรี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกุดชุม จ.ยโสธร

๙. นางจินตนา พลมีศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยโสธ
๙. นายพรรณพิท จันทร์สว่าง เครือข่ายองค์กร กลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อเรื้อรัง จังหวัดยโสธ
๑๐. นายชาญชัย เสี้ยวทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ยโสธร