งานวิจัยด้านสาธารณสุข สสจ.ยโสธร


ปีที่จัดทำ รายงานการวิจัย

2561

การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดยโสธร

  1. ชุดการสอนเรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

  2. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

2561

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดยโสธร

2560

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการเงินการคลังของโรงพยาบาล จังหวัดยโสธร

2560

การจัดระบบชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าข้ามเขตบริการภายในจังหวัด ระหว่างหน่วยบริการประจำ จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙