กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
=============================================
จังหวัดยโสธร

Login-เวปไซต์กองทุนฯ
https://obt.nhso.go.th/obt/home
(ใช้เวปไซต์เดิมนะครับ)

คู่มือการบันทึกโปรแกรมการบริการกองทุนสุขภาพตำบลฯ...คลิก! คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันฯปี 2561- 2562ตัวอย่างโครงการประชุมและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ (คณะกรรมการ) ปี 2564 คลิก!..Download..ที่ นี่...!

ตัวอย่าง...คำสั่งคณะทำงานกองทุน ปี 2564 และ ไฟล์ประมาณการบริหารจัดการเงินงบประมาณกองทุนฯ

ระเบียบและวิธีการจัดประชุม...รวมทั้งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม..

แบบฟอร์มไฟล์.วาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

แบบฟอร์ม ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนตัวอย่างTimeLine การดำนินงานของคณะกรรมการฯ (ปรับ/เปลี่ยน/เพิ่มเติม...กิจกรรม....ของท่านได้)

หน้าหลัก

สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ 2565
(ข้อมูลตามการขันทึกของกองทุนฯเข้าระบบ)

๑. รายงานสรุปผลการประเมินกองทุนฯ

๒ .
รายงานการกองทุน ที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก

๓ .
รายงานสรุปภาพรวมงบประมาณกองทุน

๔ .
รายงานสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ

๕. รายงานสรุปจำนวนคน และงบประมาณ แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

๖ . รายงานการส่งรายงานทางบัญชี

๗ . รายงานการส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ 2564
(ข้อมูลตามการขันทึกของกองทุนฯเข้าระบบ)

๑. รายงานสรุปผลการประเมินกองทุนฯ

๒ .
รายงานการกองทุน ที่มีโครงการเกี่ยวกับพัฒนาการ และโภชนาการของเด็กเล็ก

๓ .
รายงานสรุปภาพรวมงบประมาณกองทุน

๔ .
รายงานสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ แยกตามประเภทโครงการ

๕. รายงานสรุปจำนวนคน และงบประมาณ แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

๖ . รายงานการส่งรายงานทางบัญชี

๗ . รายงานการส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ตัวอย่าง..โครงการฯควบคุมป้องกันโรค Covid-19....ขอจากกองทุนฯ

ตัวอย่างโครงการฯกองทุนฯ๑...คลิกดู.....โครงการ

ตัวอย่างโครงการกองทุน ๒..คลิกดู....โครงการ

ตัวอย่างโครงการ

 

ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการLTC 2565 (หลังเลือกตั้งนายกอบต.) คลิก Download ที่นี่

ตัวอย่าง_คำสั่ง คณะกรรมการกองทุนฯ_2564 (หลังเลือกตั้ง นายกฯ เทศบาล/อบต.) คลิก!..Download..ที่นี่...!

ตัวอย่างคำสั่งจริงของกองทุนตำบล เทศบาลคำเตย อ.ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร Download


ประกาศฯ คัดเลือกกรรมการกองทุนฯ_ Download..ที่นี่...!

หนังสือแจ้งเวียนประกาศฯ กองทุนตำบล 2561_เขต 1-12 Download..ที่นี่...!
QRCODE ไลน์กลุ่มกองทุนตำบลจังหวัดยโสธร


โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)


QRCODE
กลุ่ม LINE LTC-YASOTHON

คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557 เล่มสีเขียว

ที่ http://www.thongthinlaws.com/2015/02/2557_31.html

 

ผู้ประสานงานและขับเคลื่อนงาน (Coacher) จังหวัดยโสธร

1. นายอิสระ ยาวะโนภาส         สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2. นายสงบ ชื่นตา                  สาธารณสุขอำเภอทรายมูล
3. พจอ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง              ปลัดอาวุโส อำเภอคำเขื่อนแก้ว อ.คำเขื่อนแก้ว
4. นายกฤษณ์พิสิษฐ์ พิมพ์ภาค     เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  รพ.สต.ตูม อ.ค้อวัง
5. นายพัฒนา แสงศรี               ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
6. นายขวัญชัย ชาวชายโขง        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.ทรายมูล
7. นายเทวัญ พูลทวี                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เลิงนกทา
8. นายพรรณพิท จันทร์สว่าง       เครือข่ายองค์กร กลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อเรื้อรัง จังหวัดยโสธ
9.นายสุนทร วิริยะพันธ์           ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
10.นางอัญชลี ชุมนุม                ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองยโสธร
11.นางโสภิญาดา อุ่นตา            ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลกุดชุมพัฒนา
12.นายมาโนช พุทธสุวรรณ        รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อ.ทรายมูล
13.นายวินัย บุญยู้                  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
14.นายสุรินันท์ จักรวรรณพร      ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
15.นายกัณณภพ กันหาพันธ์       ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอค้อวัง
16.นายสมชาติ ยอดดี               ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
17.นายพนมพร ลครชัย         ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ
18.นายวินัย บุญยู้ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
19.นายราเชษฐ์ ไตรยสุทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทรายมูล
20.นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา        รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อ.กุดชุม
21.นายภักดี ณรงค์กุลภักดี         ปลัดองค์การบริการหารงานส่วนตำบลทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว
22.นางจินตนา พลมีศักดิ์           หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ยโสธร
23.นายนพพร รากวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสจ.ยโสธร
24.นายชาญชัย เสี้ยวทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสจ.ยโสธร