:: รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ USER ที่เข้าใช้งาน กรอกข้อมูล CPP สปสช.::

บันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน คลิก Links เพื่อแสดงข้อมูล
1 ณัทชุดา จิ... สสจ.ยโสธร คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
2 เดชา ป้องศ... สสอ.ทรายมูล คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
3 สุรินันท์ ... สสอ.คำเขื่อนแก้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
4 ไพศาล กอมะ... สสอ.ป่าติ้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
5 นริศรา พรม... สสอ.มหาชนะชัย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
6 กัณภพ กันห... สสอ.ค้อวัง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
7 เทวัญ พูล... สสอ.เลิงนกทา คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
8 จิรสุดา กุ... รพ.สต.อำเภอเมืองยโสธร หมู่ที่ 00 ตำบลในเมือง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
9 รุ่งวิทย์ ... รพ.สต.บ้านห้องข่า หมู่ที่ 03 ตำบลน้ำคำใหญ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
10 เพ็ญศรี ศร... รพ.สต.บ้านตาดทอง หมู่ที่ 09 ตำบลตาดทอง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
11 ขันติ ศิลา... รพ.สต.บ้านสว่าง หมู่ที่ 07 ตำบลสำราญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
12 ทรงศักดิ์ ... รพ.สต.บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลค้อเหนือ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
13 ทิพย์พร วง... รพ.สต.บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 13 ตำบลค้อเหนือ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
14 กิตติศักดิ์... รพ.สต.บ้านสามเพีย หมู่ที่ 09 ตำบลดู่ทุ่ง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
15 เยาวลักษณ์ ... รพ.สต.บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
16 โสธร แสนจั... รพ.สต.บ้านคำแดง หมู่ที่ 10 ตำบลเดิด คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
17 ชาญชัย มาล... รพ.สต.บ้านคำฮี หมู่ที่ 03 ตำบลขั้นไดใหญ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
18 สุวคนธ์ ผุ... รพ.สต.บ้านทุ่งแต้ หมู่ที่ 01 ตำบลทุ่งแต้ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
19 ไพฑูรย์ คำ... รพ.สต.บ้านสิงห์ หมู่ที่ 03 ตำบลสิงห์ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
20 ศศิณัฐฏ์ ย... รพ.สต.บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 01 ตำบลนาสะไมย์ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
21 สุภาวดี นา... รพ.สต.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 08 ตำบลเขื่องคำ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
22 ณัฐพร บุญบ... รพ.สต.บ้านหนองหิน หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหิน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
23 ดารา โพธิแ... รพ.สต.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 03 ตำบลหนองหิน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
24 ดวงพร ศิริ... รพ.สต.หนองคู หมู่ที่ 01 ตำบลหนองคู คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
25 นุจรีย์ เม... รพ.สต.หนองคู หมู่ที่ 01 ตำบลหนองคู คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
26 รุจิระภัณฑ์... รพ.สต.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 04 ตำบลขุมเงิน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
27 สุพล นามแก... รพ.สต.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 04 ตำบลขุมเงิน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
28 สมชาย ลิ้ม... รพ.สต.บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 01 ตำบลขุมเงิน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
29 สมกิจ ลากว... รพ.สต.บ้านทุ่งนางโอก หมู่ที่ 03 ตำบลทุ่งนางโอก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
30 วิชาญ สอนเ... รพ.สต.บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 02 ตำบลหนองเรือ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
31 ประกาศ ศรี... รพ.สต.บ้านโคกยาว หมู่ที่ 08 ตำบลทรายมูล คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
32 นิวัต แก้ว... รพ.สต.บ้านดู่ลาด หมู่ที่ 01 ตำบลดู่ลาด คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
33 วิระศักดิ์ ... รพ.สต.บ้านสีสุก หมู่ที่ 05 ตำบลดู่ลาด คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
34 สุรีย์พร บ... รพ.สต.บ้านคำครตา หมู่ที่ 03 ตำบลดงมะไฟ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
35 ปุณิกา กวี... รพ.สต.บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 08 ตำบลดงมะไฟ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
36 รัตนา ทองค... รพ.สต.บ้านนาเวียง หมู่ที่ 01 ตำบลนาเวียง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
37 สร้อยสุนีย์... รพ.สต.บ้านไผ่ หมู่ที่ 03 ตำบลไผ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
38 จรัณยา ศรี... รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 06 ตำบลไผ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
39 ประสาร ศรี... รพ.สต.บ้านหนองแก หมู่ที่ 07 ตำบลกุดชุม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
40 เจษฎาภรณ์ ... รพ.สต.บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 01 ตำบลโนนเปือย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
41 ชรินทร์ พล... รพ.สต.บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 01 ตำบลโนนเปือย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
42 พัฒนา แสงศ... รพ.สต.บ้านกำแมด หมู่ที่ 01 ตำบลกำแมด คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
43 วรางกุล ลค... รพ.สต.บ้านหัวงัว หมู่ที่ 02 ตำบลกำแมด คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
44 ยุทธกร ชมว... รพ.สต.บ้านนาโส่ หมู่ที่ 01 ตำบลนาโส่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
45 ปัทมา ศรีว... รพ.สต.บ้านหัวนา หมู่ที่ 06 ตำบลห้วยแก้ง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
46 อำนาจ สลับ... รพ.สต.บ้านหนองหมี หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหมี คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
47 สง่า ไชยรั... รพ.สต.บ้านโพนงาม หมู่ที่ 16 ตำบลโพนงาม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
48 นิรมล กุบแ... รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 17 ตำบลโพนงาม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
49 เอกราช ระศ... รพ.สต.บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ 03 ตำบลคำน้ำสร้าง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
50 วิโรจน์ สุ... รพ.สต.บ้านคำผักกูด หมู่ที่ 02 ตำบลหนองแหน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
51 สุวิท พิมพ... รพ.สต.บ้านโนนประทาย หมู่ที่ 09 ตำบลหนองแหน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
52 อุทัยวรรณ ... รพ.สต.บ้านย่อ หมู่ที่ 11 ตำบลย่อ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
53 ดรรชนี เขี... รพ.สต.บ้านสงเปือย หมู่ที่ 01 ตำบลสงเปือย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
54 อุมาพร ชมภ... รพ.สต.บ้านโพนทัน หมู่ที่ 01 ตำบลโพนทัน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
55 บุญทศ ประจ... รพ.สต.บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 03 ตำบลโพนทัน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
56 อาณัติ ศรี... รพ.สต.บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 07 ตำบลทุ่งมน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
57 วีระวัฒน์ ... รพ.สต.บ้านนาคำ หมู่ที่ 02 ตำบลนาคำ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
58 ณรงค์เดช บ... รพ.สต.บ้านดงแคนใหญ่ หมู่ที่ 09 ตำบลดงแคนใหญ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
59 อรุณ ฉายแส... รพ.สต.บ้านบกน้อย หมู่ที่ 07 ตำบลดงแคนใหญ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
60 พิไลลักษณ์ ... รพ.สต.บ้านกู่จาน หมู่ที่ 03 ตำบลกู่จาน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
61 หทัยชนก จั... รพ.สต.บ้านนาเวียง หมู่ที่ 06 ตำบลกู่จาน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
62 พรรณลิน อา... รพ.สต.บ้านนาแก หมู่ที่ 01 ตำบลนาแก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
63 รัศมี โซ่เ... รพ.สต.บ้านนาหลู่ หมู่ที่ 03 ตำบลนาแก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
64 ปราณี ศรีแ... รพ.สต.บ้านกุดกุง หมู่ที่ 06 ตำบลกุดกุง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
65 กิติชา เดช... รพ.สต.บ้านเหล่าไฮ หมู่ที่ 02 ตำบลเหล่าไฮ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
66 มนัชยา กอง... รพ.สต.บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลแคนน้อย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
67 สุจี คล่อง... รพ.สต.บ้านกระจาย หมู่ที่ 01 ตำบลกระจาย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
68 สาคร ทองหน... รพ.สต.บ้านนิคม หมู่ที่ 02 ตำบลกระจาย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
69 วินัย บุญย... รพ.สต.บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกนาโก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
70 ปิยฉัตร ศร... รพ.สต.บ้านโคกนาโก หมู่ที่ 12 ตำบลโคกนาโก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
71 สราวุธ ลาส... รพ.สต.บ้านเซซ่ง หมู่ที่ 04 ตำบลเชียงเพ็ง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
72 นิภาพร บุญ... รพ.สต.บ้านศรีฐาน หมู่ที่ 03 ตำบลศรีฐาน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
73 นิรุทธ์ ยุ... รพ.สต.บ้านเหมือด หมู่ที่ 07 ตำบลฟ้าหยาด คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
74 วราภรณ์ อา... รพ.สต.บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 08 ตำบลหัวเมือง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
75 ดวงพร เพลิ... รพ.สต.บ้านกุดพันเขียว หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
76 พรไพลิน นิ... รพ.สต.บ้านคุ้ม หมู่ที่ 09 ตำบลคูเมือง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
77 เบญจมาศ บุ... รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 04 ตำบลคูเมือง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
78 กฤติยาภรณ์ ... รพ.สต.บ้านหัวดอน หมู่ที่ 04 ตำบลผือฮี คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
79 ยุพิน เสาร... รพ.สต.บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 04 ตำบลบากเรือ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
80 นิติกร กอง... รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 03 ตำบลม่วง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
81 ณัฐริกา จุ... รพ.สต.บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 08 ตำบลม่วง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
82 จักรพงษ์ เ... รพ.สต.บ้านราชมุนี หมู่ที่ 07 ตำบลโนนทราย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
83 พิเชษฐ์ ศิ... รพ.สต.บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 05 ตำบลบึงแก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
84 จริยาวดี แ... รพ.สต.บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 07 ตำบลบึงแก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
85 สมพร บรรลื... รพ.สต.บ้านหัวดง หมู่ที่ 06 ตำบลพระเสาร์ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
86 พัชราพร พร... รพ.สต.บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ 08 ตำบลพระเสาร์ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
87 อิศราภรณ์ ... รพ.สต.บ้านสงยาง หมู่ที่ 08 ตำบลสงยาง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
88 สุพัตรา กา... รพ.สต.บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 04 ตำบลค้อวัง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
89 กัญญาณัฐ บ... รพ.สต.บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 03 ตำบลฟ้าห่วน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
90 อานนท์ ขาว... รพ.สต.บ้านติ้ว หมู่ที่ 04 ตำบลกุดน้ำใส คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
91 พัชรี สมพง... รพ.สต.บ้านตูม หมู่ที่ 10 ตำบลกุดน้ำใส คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
92 ไพรรินทร์ ... รพ.สต.บ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 04 ตำบลน้ำอ้อม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
93 เฉลิมยศ ป้... รพ.สต.บ้านนากอก หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งค้า คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
94 เกวลิน ผิว... รพ.สต.บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 07 ตำบลบุ่งค้า คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
95 กฤษฎา สมคะ... รพ.สต.บ้านน้อมเกล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งค้า คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
96 จุฑาลักษณ์ ... รพ.สต.บ้านห้องแซง หมู่ที่ 01 ตำบลห้องแซง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
97 เฉลิม มิระ... รพ.สต.บ้านป่าชาด หมู่ที่ 09 ตำบลห้องแซง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
98 สัญญา ศรีเ... รพ.สต.บ้านหวาย หมู่ที่ 04 ตำบลสามัคคี คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
99 คมสันต์ กา... รพ.สต.บ้านกุดแข้ด่อน หมู่ที่ 01 ตำบลกุดเชียงหมี คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
100 อัมพร อุ่น... รพ.สต.บ้านกุดเชียงหมี หมู่ที่ 01 ตำบลกุดเชียงหมี คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
101 อนุชา ทองม... รพ.สต.บ้านสามแยก หมู่ที่ 11 ตำบลสามแยก คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
102 ดวงกมล สีม... รพ.สต.บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 02 ตำบลกุดแห่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
103 สมัย ชาเมื... รพ.สต.บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 01 ตำบลโคกสำราญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
104 ปฐมพงศ์ จั... รพ.สต.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 09 ตำบลโคกสำราญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
105 วราชัย สมค... รพ.สต.บ้านหนองยาง หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
106 สุรพล พันธ... รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง หมู่ที่ 03 ตำบลสร้างมิ่ง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
107 พัฒนา สุวร... รพ.สต.บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 01 ตำบลศรีแก้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
108 สุธิดา พาล... รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 02 ตำบลศรีแก้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
109 แสนสุข เพี... รพ.สต.บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 01 ตำบลน้ำคำ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
110 มณีรัตน์ จ... รพ.สต.บ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ 05 ตำบลน้ำคำ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
111 เกรียงศักดิ... รพ.สต.บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 04 ตำบลส้มผ่อ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
112 สนิท อุปชั... รพ.สต.บ้านหนองสนม หมู่ที่ 10 ตำบลคำเตย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
113 ปิยธิดา หม... รพ.สต.บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 06 ตำบลคำไผ่ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
114 เสาวนีย์ ... รพ.ยโสธร คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
115 ชำนาญ สาระ... รพ.ยโสธร คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
116 ขวัญชัย ชา... รพ.ทรายมูล คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
117 อโณทัย อุด... รพ.ทรายมูล คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
118 ไพรวัลย์ ก... รพ.กุดชุม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
119 ฉัตรชัย ลี... รพ.กุดชุม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
120 ชนิดา รังส... รพ.คำเขื่อนแก้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
121 พัฒนาวดี ... รพ.คำเขื่อนแก้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
122 อิสรินทร์ ... รพ.ป่าติ้ว คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
123 กล้า นิระบ... รพ.มหาชนะชัย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
124 สัมพันธ์ แ... รพ.มหาชนะชัย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
125 บุษราคำ นา... รพ.ไทยเจริญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
126 วุฒินันต์ ... รพ.ไทยเจริญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
127 นคร ชินพัน... รพร.เลิงนกทา คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
128 ปิยาภร ประ... รพร.เลิงนกทา คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
129 นริชรา โค... รพร.เลิงนกทา คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
130 ภัทรารัตน์ ... รพ.นายแพทย์หาญ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
131 สมศักดิ์ ม... รพ.สต.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 04 ตำบลนาเวียง คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
132 ราเชษฐ์ ไต... รพ.สต.บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 09 ตำบลโนนเปือย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
133 กัลยา จวนส... รพ.สต.บ้านบากเรือ หมู่ที่ 09 ตำบลบากเรือ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
134 ธนากร อินอ... รพ.สต.บ้านโคกวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลสามัคคี คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
135 ประจักษ์ ศ... รพ.สต.บ้านคำเตย หมู่ที่ 01 ตำบลคำเตย คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
136 เมตตา วงศ์... ศสช.เมืองบ้านท่าศรีธรรม คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
137 สุริยัน พร... ศสช.เมืองยศ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
138 พวงเพ็ชร ผ... สอ.ทรายมูล หมู่ที่ 03 ตำบลทรายมูล คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
139 อุมาสมร เข... ศสช.ใกล้บ้านใกล้ใจ คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
140 บัณดิษฐ สร... รพ.สต.ประชาอาสาบ้านโพนสิม หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งมน คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
141 สุชาทิพย์ ... ศสช.ตำบลเดิด ค่ายบดินทรเดชา คลิก! ดูรายละเอียดของท่าน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร