:: รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ที่ยื่นสมัครนายทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สมัครใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่)::

คลิก!สมัครนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทหน่วยบริการ ชื่อหน่วยงาน อำเภอ สถานะUserที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเภทนายทะเบียนที่ขอ ไฟล์ที่แนบ ยื่นเรื่องเมื่อ การดำเนินการ
1093 ปวีณา กระด... เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านแดง กุดชุม อื่นๆ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 8263.แดง 17-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1092 กัญญาณัฐ มาสข... พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านแดง กุดชุม อื่นๆ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 2066.แดง 17-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1091 อนุกุล ทองเ... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านแดง กุดชุม อื่นๆ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 1052.แดง 17-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1090 ธิษณามดี เวชก... แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5206.jpg 09-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1089 อรชร แสนจ... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 4821.jpg 09-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1088 รัชณี เวชก... ผู้ช่วยงานทันตกรรม รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดทอง เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 4262.jpg 09-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1087 นรินทร์รักษ์ พิกุ... นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.โพนเมือง ค้อวัง สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 2011.pdf 03-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1086 วาลินี คำทว... พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.โพนเมือง ค้อวัง สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 7183.pdf 03-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1085 อภิชญา ประท... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.ศิริพัฒนา ค้อวัง สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5344.pdf 03-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1084 อรุณี สมพั... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.ติ้ว ค้อวัง สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 8252.pdf 03-กันยายน-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1083 อธิพงษ์ หูวอ... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพช./รพท. โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 669.pdf 31-สิงหาคม-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1082 รุ่งวิทย์ วิวร... นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สามเพีย เมืองยโสธร มี Usernameอยู่แล้ว ย้ายมาทำงานหน่วยบริการแห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5378.jpg 30-สิงหาคม-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1081 กชพร จันท... นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อื่นๆ(สสจ. ฯลฯ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 7563.jpg 23-สิงหาคม-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1080 เจริญศรี อินท... พนักงานบริการ รพช./รพท. โรงพยาบาลค้อวัง ค้อวัง สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 6643.ค้อวัง 10968_0001 16-สิงหาคม-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ
1079 ภรณ์ทิพย์ จันท... เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน รพช./รพท. โรงพยาบาลค้อวัง ค้อวัง มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 9459.ค้อวัง 10968_0001 16-สิงหาคม-2564 ได้แล้ว...อย่าลืม! เข้าระบบAuthen ต่อเนื่อง ใน ๖๐ วันนะครับ

จำนวนทั้งหมด 1067 ราย คลิก!แสดง หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] Next>>
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร