:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 18/10/2560
กิจกรรม : ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เนื่องจากยังมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7
สถานที่: ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานะการการเงินการคลังของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ : เพื่อติดตามหาข้อเท็จจริง ในการเก็บข้อมูลและการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาลที่มีผลทำให้มีภาวะวิกฤติทางการเงินระด่ับ 7
ผลการดำเนินกิจกรรม :

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีสถานการณ์การเงินการคลัง ร้อยละ 71   ข้อมูลในส่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้่ดีขึ้นคือ  การเก็บข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะต้องหาผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลลูกหนี้ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน อาจจะทำให้สถานการณ์การเงินดีขึ้น เจ้าหน้่าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพร่วมทีมตรวจเยี่ยม จำนวน 4  คน

1. นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม

2. นางจุฑารัตน์  แก้วคูณ

3. นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง

4. นางวงจันทร์  ชูนิตย์

 

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์
คลิก!ที่รูปภาพ (เพื่อดู ในรูปแบบนำเสนอและขนาดใหญ่ขึ้น)