:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 11/10/2560
กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561
สถานที่: ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและงานบริหารการเงินการคลังของ หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง
จุดประสงค์ : เพื่อตั้งงบบัญชีเกณฑ์คงค้างปีงบประมาณ 2561
ผลการดำเนินกิจกรรม :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการ ที่มีความพร้อมในการนำข้อมูลมาตั้งยอดบัญชีปี 2561 จนแล้วเสร็จ  ส่วนอำเภอที่ยังนำข้อมูลมาไม่ครบถ้วนและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และการปิดบัญชี ได้รับคำแนะนำขั้นตอนและวิธีการจากทางวิทยากร  เพื่อจะนำไปร่วมกันแก้ไขปรับปรุงและตั้งงบบัญชีปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน CUP

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพเข้าร่วมประชุมทุกคน

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ