:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 27/09/2560
กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ มาตรา 41
สถานที่: ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มเป้าหมาย : คณะอนุกรรมการ ม.41 และผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
จุดประสงค์ : ประชุมให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแต่ผู้รับบริการ
ผลการดำเนินกิจกรรม :

คณะอนุกรรมการได้ประชุมวินิฉัยให้ความคิดเห็นแล้ว   มติให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม และยกเลิกคำร้องกรณีที่ไม่เข้าเกณฑ์

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ