:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 21/09/2560
กิจกรรม : ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง
สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและการบริหารการเงินการคลัง รพช. สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง
จุดประสงค์ : เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำบัญชีตามผังบัญชีปีงบประมาณ 2561 และฝึกปฏิบัติการตั้งงบบัญชี ปี2561
ผลการดำเนินกิจกรรม :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและการเงินการคลัง รับทราบในหลักการและได้ฝึกปฏิบัติการตั้งงบบัญชีปี 2561 แล้วเสร็จในส่วนที่นำข้อมูลประกอบการตั้งยอดมาครบ เป็นบางแห่ง  เจ้ากลุ่มงานประกันสุขภาพร่วมประชุมทุกคน

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ