:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 20/09/2560
กิจกรรม : ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ประจำปี2561
สถานที่: ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการเงินการคลังของ รพช. สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง
จุดประสงค์ : เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการเงินการคลัง ปี 2561
ผลการดำเนินกิจกรรม :

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการเงินการคลังรับทราบในหลักการและจะจัดทำแผนการฯส่งเพื่อพิจารณาอนุมัติตามกำหนดเวลาทุกแห่ง   เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันร่วมประชุมทุกคน

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ