:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 13-14/07/2560
กิจกรรม : ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560
สถานที่: ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของ รพ.สต.ในอำเภอกุดชุม
จุดประสงค์ : เพื่่อตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง ตรวจคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2560 รพ.สต.ในอำเภอกุดชุม
ผลการดำเนินกิจกรรม :

จากการตรวจประเมิน รพ.สต.ในอำเภอกุดชุม มีการบริหารการเงินการคลัง ระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดี  

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพร่วมทีมตรวจประเมิน จำนวน 3 คน

1. นางฑารัตน์  แก้วคูณ

2. นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง

3. นางวงจันทร์  ชูนิตย์

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ