:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 28/06/2560
กิจกรรม : ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ
สถานที่: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์ : เพื่อตรวจเอกสารด้านการเงินการบัญชีเตรียมความพร้อมก่อนรับตรวจจากทีมตรวจราชการ
ผลการดำเนินกิจกรรม :

สถานะการณ์ด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผลการประเมินต่ำให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ความสนใจและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  ทำให้การผลประเมินด้านคุณภาพบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.18

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันร่วมทีมฯ

1.นางจุฑารัตน์   แก้วคูณ

2. นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง

3. นางวงจันทร์  ชูนิตย์

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ