:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 16/06/2560
กิจกรรม : ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560
สถานที่: สสอ.มหาชนะชัย
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังของ รพ.สต.ในเขตอำเภอมหาชนะชัย
จุดประสงค์ : เพื่อตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน ปี 2560
ผลการดำเนินกิจกรรม :

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันร่วมทีมตรวจประเมิน 3 คน

1. นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม

2. นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง

3. นางวงจันทร์  ชูนิตย์

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์
คลิก!ที่รูปภาพ (เพื่อดู ในรูปแบบนำเสนอและขนาดใหญ่ขึ้น)