:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 15/06/2560
กิจกรรม : ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560
สถานที่: สสอ.มหาชนะชัย
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลัง รพ.สต.
จุดประสงค์ : เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและควบคุมภายใน รพ.สต.ในอำเภอมหาชนะชัย
ผลการดำเนินกิจกรรม :

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี เจ้าหน้ากลุ่มงานประกันร่วมทีมตรวจ จำนวน 4 คน

1. นางณัทชุดา  จิรทวีธรรม

2. นางจุฑารัตน์  แก้วคูณ

3. นางเพ็ญแข   สอาดยิ่ง

4. นางวงจันทร์   ชูนิตยื

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์
คลิก!ที่รูปภาพ (เพื่อดู ในรูปแบบนำเสนอและขนาดใหญ่ขึ้น)