:: กิจกรรมการดำเนินงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร::

วันที่ดำเนินงาน : 7/06/2560
กิจกรรม : ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.
สถานที่: สสอ.คำเขื่อนแก้ว
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี รพ.สต.ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว
จุดประสงค์ : เพื่้อตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปี 2560
ผลการดำเนินกิจกรรม :

เจ้าหน้าที่งานประกันร่วมทีมตรวจประเมิน 3 คน

1. นางจุฑารัตน์  แก้วคูณ

2. นางเพ็ญแข  สอาดยิ่ง

3. นางวงจันทร์  ชูนิตย์

ผู้บันทึกข้อมูล: วงจันทร์ ชูนิตย์

ไม่มีภาพประกอบ