:: กิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร::

มีหัวข้อทั้งหมด 133 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 10 หัวข้อ
วันที่ กิจกรรม สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย
18/10/2560 ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เนื่องจากยังมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสถานะการการเงินการคลังของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
11/10/2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพ และบริหารการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและงานบริหารการเงินการคลังของ หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง
27/09/2560 ประชุมคณะอนุกรรมการขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ มาตรา 41 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะอนุกรรมการ ม.41 และผู้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
21/09/2560 ประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและบริหารการเงินการคลัง คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพและการบริหารการเงินการคลัง รพช. สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง
20/09/2560 ประชุมการจัดทำแผนการเงินการคลัง ประจำปี2561 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการเงินการคลังของ รพช. สสอ.และรพ.สต.ทุกแห่ง
13-14/07/2560 ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และตรวจสอบภายใน รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของ รพ.สต.ในอำเภอกุดชุม
28/06/2560 ติดตามเตรียมความพร้อมสถานะการณ์การเงินการคลัง รพร.เลิงนกทา ก่อนการรับผู้ตรวจ คลิก!ดูรายละเอียด...>>> โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินการคลังของโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง
16/06/2560 ตรวจประเมินการบริหารการเงินการ คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดยโสธรปี 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.มหาชนะชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังของ รพ.สต.ในเขตอำเภอมหาชนะชัย
15/06/2560 ตรวจประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต.ในจังหวัดปี 2560 คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.มหาชนะชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลัง รพ.สต.
7/06/2560 ตรวจประเมินคุณภาพบัญชีและตรวจสอบภายใน รพ.สต. คลิก!ดูรายละเอียด...>>> สสอ.คำเขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี รพ.สต.ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

#กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร#

[]