ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันพฤหัส ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 448,682 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 93 9 28 23 4 11 7 41 12 228
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 14 1 0 2 0 0 0 1 0 18
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 12 1 1 10 5 2 1 2 2 36
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,187 272 527 595 324 452 266 976 322 5,932
NRD บุคคลต่างด้าว 59 10 15 14 8 9 4 14 8 141
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 12,772 1,522 3,469 4,416 1,913 3,039 1,483 5,407 1,718 35,802
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 308 32 81 94 43 62 43 153 48 867
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 0 1 0 1 0 1 0 6
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 13 4 7 6 0 4 2 4 7 48
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 7 0 0 0 0 0 1 1 1 10
PVT สิทธิครูเอกชน 110 23 61 35 20 38 15 61 80 443
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 107 3 16 23 7 17 6 16 8 203
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 294 17 35 44 23 26 5 45 22 511
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 1 0 0 0 0 0 1 5
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 27 9 6 14 2 11 6 11 6 92
SSS สิทธิประกันสังคม 13,042 829 1,384 1,892 902 1,195 388 1,856 613 22,162
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 13 3 1 4 1 11 2 14 0 49
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 34,795 7,834 17,439 17,553 9,587 15,082 5,692 27,577 7,755 144,276
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 6 9 7 1 1 2 15 8 58
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 123 32 34 47 33 36 16 105 20 446
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 0 0 0 0 0 5 0 8
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 2 0 1 1 0 3 0 1 0 8
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 92 4 12 15 8 11 1 30 3 176
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 56,040 13,674 29,816 27,875 15,776 23,958 11,689 43,332 13,759 237,151
รวมทั้งหมด 120,130 24,285 52,943 52,671 28,657 43,971 19,630 79,669 24,393 448,682