หัวข้อข่าวสาร ที่ คุณกำลังเปิดอ่านอยู่ขณะนี้
   GuideLine ศูนย์จัดเก็บโรงพยาบาล...สำหรับหน่วยแม่ข่าย....
รายละเอียด:- GuideLine ศูนย์จัดเก็บโรงพยาบาล...สำหรับหน่วยแม่ข่าย
รายละเอียดในการดำเนินงาน
กระบวนการจัดเก็บรายได้
1.Flow กระบวนการจัดเก็บรายได้
สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง/อปท/อปท. รูปแบบพิเศษ(กรณีเป็นคู่สัญญา) สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) สิทธิผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)
สิทธิประกันสังคม สิทธิแรงงานต่างด้าว สิทธิผู้มีปัญหาสถานะและสิทิธ สิทธิชำระเงินเอง สิทธิจ่ายตรงรัฐิสาหวกิจ
2.ผังบัญชีภาคสุขภาพ หมวดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
3.ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล บันทึกส่ง รายงานสรุปข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล แบบรายงานสรุปข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล บันทึกขอปรับปรุงแก้ไขยอดลูกหนี้รายงานทางบัญชี หนังสือติดตามหนี้ค่ารักษาพยาบาล
ตามไฟล์ที่แนบครับ
จาก : ชาญชัย - [20/06/2565 เวลา: 13:23:14] ข่าวนี้มีไฟล์แนบ
กรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็น :
*

ชื่อผู้ตอบ :

สถานที่ทำงาน :

ใสรหัสป้องกัน Spam :