:: รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ที่ยื่นสมัครนายทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สมัครใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่)::

คลิก!สมัครนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทหน่วยบริการ ชื่อหน่วยงาน อำเภอ สถานะUserที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเภทนายทะเบียนที่ขอ ไฟล์ที่แนบ ยื่นเรื่องเมื่อ การดำเนินการ
818 ชลธิชา นาคโ... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.คำผักกูด กุดชุม สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 2799.jpg 25-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
817 เทียมจันทร์ ไชยเ... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช./รพท. โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 1085.ป่าติ้ว 13-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
816 ศุภมิตรา คำผา... นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพช./รพท. โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 1803.ป่าติ้ว 13-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
815 ยุพารัตน์ ถึงแ... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช./รพท. โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 5943.ป่าติ้ว 13-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
814 รัตติกาล เทศไ... แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สงยาง มหาชนะชัย สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5730.jpg 13-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
813 อิศราภรณ์ มณีใ... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สงยาง มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 7285.jpg 13-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
812 สุภาพร ศรีย... พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชมุนี มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 5694.jpg 12-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
811 น้ำฝน ชมวง... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.นาโส่ กุดชุม อื่นๆ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 1188.40 07-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
810 จันธิมา ศรีม... จพ.เวชสถิติ รพช./รพท. โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว มี Usernameอยู่แล้ว ย้ายมาทำงานหน่วยบริการแห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 1095.pdf 07-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
809 สุจิตรา บานท... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.นาโส่ กุดชุม อื่นๆ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5902.40 07-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
808 น้ำฝน ชมวง... พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.นาโส่ กุดชุม มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 27.jpg 05-พฤษภาคม-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
807 ชนิสรา สังฆ... นวก.สาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องข่า เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 8941.jpeg 30-เมษายน-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
806 ณภัทร แสนว... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องข่า เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 6778.jpeg 30-เมษายน-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
805 สิริภา ทมตะ... เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.กำแมด กุดชุม สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 6330.jpg 23-เมษายน-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
804 น้ำฝน นาถา... ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.หนองหมี กุดชุม สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 1575.jpg 23-เมษายน-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ

จำนวนทั้งหมด 794 ราย คลิก!แสดง หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] Next>>
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร