:: รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ที่ยื่นสมัครนายทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สมัครใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่)::

คลิก!สมัครนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทหน่วยบริการ ชื่อหน่วยงาน อำเภอ สถานะUserที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเภทนายทะเบียนที่ขอ ไฟล์ที่แนบ ยื่นเรื่องเมื่อ การดำเนินการ
931 สุมาลี สมชา... พนักงานบันทึกข้อมูล รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สงยาง มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 2507.jpg 04-มีนาคม-2564 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
930 รัตติกาล เทศไ... แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สงยาง มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 3726.jpg 04-มีนาคม-2564 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
929 อิศราภรณ์ มณีใ... นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สงยาง มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 2531.jpg 04-มีนาคม-2564 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
928 อรุชิดา ภาวะ... พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านสามแยก เลิงนกทา สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 4253.pdf 01-มีนาคม-2564 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
927 ทัศไนย พูลท... พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านสามแยก เลิงนกทา สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 4701.pdf 01-มีนาคม-2564 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
926 พัชรีภรณ์ พูลท... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านสามแยก เลิงนกทา มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 4341.pdf 01-มีนาคม-2564 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
925 คมธนา เดชก... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 8385.jpg 19-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
924 จุฑามาศ วงษา... พนักงานบัตรรายงานโรค รพช./รพท. รพร.เลิงนกทา เลิงนกทา สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 5760.pdf 18-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
923 ไกรสินธ์ุ ศรีส... พนักงานห้องบัตร รพช./รพท. รพร.เลิงนกทา เลิงนกทา สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 7918.pdf 18-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
922 วจนศิลป์ ตรีน... นวก.คอมพิวเตอร์ รพช./รพท. รพร.เลิงนกทา เลิงนกทา สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 40.pdf 18-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
921 นคร ชินพ... เจ้าหน้าที่เวชสถิติชำนาญงาน รพช./รพท. รพร.เลิงนกทา เลิงนกทา มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 1633.pdf 18-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
920 ปัณณลักษณ์ พิมพ... พนักงานเก็บเอกสาร รพช./รพท. ยโสธร เมืองยโสธร มี Usernameอยู่แล้ว ย้ายมาทำงานหน่วยบริการแห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 849.pdf 18-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
919 ชนิสรา สังฆ... นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.ห้องข่า เมืองยโสธร มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 1421.pdf 16-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
918 ชนิสรา สังฆ... นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.ห้องข่า เมืองยโสธร มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 4410.pdf 16-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
917 ฉัตรดนัย ปทุม... ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพช./รพท. โรงพยาบาลกุดชุม กุดชุม มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 5545.jpg 15-กุมภาพันธ์-2564 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ

จำนวนทั้งหมด 906 ราย คลิก!แสดง หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>>
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร