:: รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ที่ยื่นสมัครนายทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สมัครใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่)::

คลิก!สมัครนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทหน่วยบริการ ชื่อหน่วยงาน อำเภอ สถานะUserที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเภทนายทะเบียนที่ขอ ไฟล์ที่แนบ ยื่นเรื่องเมื่อ การดำเนินการ
846 อรชุน มาลา... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ. สสอ.เลิงนกทา เลิงนกทา มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 6132.jpg 18-กันยายน-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
845 ดรรชนี เขีย... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย คำเขื่อนแก้ว อื่นๆ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 7255.png 10-กันยายน-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
844 เภฑาย แก้ว... แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ..สต. ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5702.pdf 10-กันยายน-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
843 เจษฎาภรณ์ ศรีธ... พนักงานบันทึกข้อมูล รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.สุขเกษม กุดชุม มี Usernameอยู่แล้ว ย้ายมาทำงานหน่วยบริการแห่งใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 2104.jpg 10-กันยายน-2563 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
842 นริศรา พรมบ... จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน สสอ. มหาชนะชัย มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 7674.pdf 21-สิงหาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
841 วินิทรา ค้าข... พนักงานบริการทั่วไป(เวชระเบียน) รพช./รพท. โรงพยาบาลป่าติ้ว ป่าติ้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 5312.pdf 14-สิงหาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
840 จารุณี สุธี... พยาบาลวิชาชีพ รพช./รพท. รพ.ยโสธร เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 8400.pdf 13-สิงหาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
839 เสริมศิริ ทองว... พยาบาลวิชาชีพ รพช./รพท. รพ.ยโสธร เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 4344.pdf 13-สิงหาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
838 วรวุฒิ แก้ว... พยาบาลวิชาชีพ รพช./รพท. รพ.ยโสธร เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 100.pdf 13-สิงหาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
837 สะอาด แสงแ... พยาบาลวิชาชีพ รพช./รพท. รพ.ยโสธร เมืองยโสธร สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิหน่วยบริการ 7899.pdf 13-สิงหาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
836 สายนที กาศั... พนักงานธุรการ รพช./รพท. รพ.มหาชนะชัย มหาชนะชัย สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 4749.jpg 23-กรกฎาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
835 วรีรัตน์ ปามุ... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกน้อย คำเขื่อนแก้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 5420.jpg 20-กรกฎาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
834 ดรรชนี เขีย... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย คำเขื่อนแก้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 9753.png 09-กรกฎาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
833 ปิยะพร ยอดก... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านหัวดอน มหาชนะชัย สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 9518.jpg 08-กรกฎาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ
831 เมธนันท์ ศักด... เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน บ้านหัวดอน มหาชนะชัย มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน เจ้าหน้าที่ทะเบียนระดับรพ.สต./คลินิกชุมชนอบอุ่น 8538.jpg 08-กรกฎาคม-2563 ได้แล้ว คลิก! ตรวจสอบ

จำนวนทั้งหมด 821 ราย คลิก!แสดง หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] Next>>
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร