:: รายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ที่ยื่นสมัครนายทะเบียนตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ (สมัครใหม่ หรือย้ายที่ทำงานใหม่)::

คลิก!สมัครนายทะเบียนประจำหน่วยบริการ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทหน่วยบริการ ชื่อหน่วยงาน อำเภอ ประเภท User ที่ขอ ระดับการเข้าใช้งาน ไฟล์ที่แนบ ยื่นเรื่องเมื่อ การดำเนินการ
719 ณิชนันทน์ ปิยร... พนักงานบันทึกข้อมูล รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ 9090.jpg 15-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
718 วารีลักษณ์ จันท... พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน คำเขื่อนแก้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน นายทะเบียนหน่วยบริการ 3432.ราชการ 15-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
717 นางสุภาวดี ขอสุ... นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน คำเขื่อนแก้ว มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน นายทะเบียนหน่วยบริการ 8013.ราชการ 15-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
716 ศิริพร จันด... พนักงานบันทึกข้อมูล รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพสต.ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ 4229.jpg 15-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
715 เกวลี สายแ... เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพสต.ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 3910.jpg 15-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
714 พรรณราย ดารุ... พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพสต.ดงเจริญ คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 3925.jpg 15-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
713 อานนท์ ขาวส... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.ติ้ว ค้อวัง มีแล้ว User หมดอายุ (ไม่เเคยข้าใช้งานมากกว่า ๖๐ วัน นายทะเบียนหน่วยบริการ 7125.pdf 13-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
712 นรินทร์รักษ์ พิกุ... นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โพนเมือง ค้อวัง สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 7936.pdf 13-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
711 อรอุมา ดวงจ... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่จาน คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 4973.pdf 08-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
710 พัทธนันท์ มะระ... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 1157.pdf 08-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
709 สุวรรณี ภูมู... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 543.pdf 08-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
708 วสุพล คมกล... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.สต.หนองคูน้อย ไทยเจริญ สมัครใหม่ นายทะเบียนหน่วยบริการ 5768.pdf 08-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
707 สุวรรณี ภูมู... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ 4062.pdf 07-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
706 พัทธนันท์ มะระ... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ 3710.pdf 07-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช
705 อรอุมา ดวงจ... แพทย์แผนไทย รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่จาน คำเขื่อนแก้ว สมัครใหม่ 5520.pdf 07-พฤษจิกายน-2562 อยู่ระหว่างขอUserกับสปสช

จำนวนทั้งหมด 695 ราย คลิก!แสดง หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร