แสดงข้อมูลประชากร ตามปีเกิด จากฐาน DB_POPของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

กรอกปี พ.ศ. เกิด(ตัวเลขอารบิค) :

ข้อมูล ฐานข้อมูลDBPOP ประจำเดือน เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

จำนวนคนที่เกิดในปี พศ.2563


รหัส อำเภอ จำนวนประชากรตามพศ.เกิด(ราย)
3501 เมืองยโสธร 1,352
3502 ทรายมูล 59
3503 กุดชุม 88
3504 คำเขื่อนแก้ว 70
3505 ป่าติ้ว 28
3506 มหาชนะชัย 41
3507 ค้อวัง 21
3508 เลิงนกทา 502
3509 ไทยเจริญ 27

คลิก!ยังมีรายชื่อประชากร ตามที่เลือก ในฐาน DBPOP จังหวัดยโสธร แต่มีภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัด อีก จำนวน 615 ราย
ช่วงวันที่ Updateข้อมูล ขึ้นเวปงานประกันฯ
ข้อมูล DBPOP เป็นข้อมูลฐานข้อมูล ณ วันที่ปัจจุบัน Update!ประมาณวันที่ 10 เดือน