ข้อมูลประชากรที่เสียชีวิต/จำหน่ายโดย สนบท.(ทร.97,ทร.44) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

แสดงข้อมูลตามปี พ.ศ. และตาม.......ช่วงเดือน........ที่ต้องการ

เลือกปี พ.ศ. จากเดือน ถึงเดือน
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

แสดงข้อมูลตามปี พ.ศ. และตาม....เดือน.......ที่ต้องการ

เลือกปี เดือน

ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รหัส อำเภอ จำนวนตายหรือจำหน่ายด้วย ทร.(ราย)
3501 เมืองยโสธร 96
3502 ทรายมูล 9
3503 กุดชุม 27
3504 คำเขื่อนแก้ว 30
3505 ป่าติ้ว 10
3506 มหาชนะชัย 18
3507 ค้อวัง 26
3508 เลิงนกทา 27
3509 ไทยเจริญ 10
รวม 253

คลิก!รายชื่อคนตายหรือจำหน่ายด้วยทร. ที่เคยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดยโสธร อีก จำนวน 5 ราย
ช่วงวันที่ Updateข้อมูล ขึ้นเวปงานประกันฯ
รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 23 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป