ข้อมูลประชากรที่เสียชีวิต/จำหน่ายโดย สนบท.(ทร.97,ทร.44) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
แสดงข้อมูลตามปี พ.ศ. และตาม....เดือน.......ที่ต้องการ

เลือกปี เดือน

ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

รหัส อำเภอ จำนวนตายหรือจำหน่ายด้วย ทร.(ราย)
3501 เมืองยโสธร 137
3502 ทรายมูล 31
3503 กุดชุม 58
3504 คำเขื่อนแก้ว 52
3505 ป่าติ้ว 25
3506 มหาชนะชัย 66
3507 ค้อวัง 29
3508 เลิงนกทา 69
3509 ไทยเจริญ 22
รวม 489

คลิก!รายชื่อคนตายหรือจำหน่ายด้วยทร. ที่เคยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดยโสธร อีก จำนวน 25 ราย
ช่วงวันที่ Updateข้อมูล ขึ้นเวปงานประกันฯ
รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
ตัดข้อมูลการลงทะเบียนของรอบเดือน ณ วันที่ 23 ของทุกเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป