ข้อมูลประชากรที่เสียชีวิต/จำหน่ายโดย สนบท.(ทร.97,ทร.44) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
แสดงข้อมูลตามปี พ.ศ. และตาม....เดือน.......ที่ต้องการ

เลือกปี เดือน

ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ยังไม่มีข้อมูล...ในช่วงปีเดือนที่ท่านเลือก
รหัส อำเภอ จำนวนตายหรือจำหน่ายด้วย ทร.(ราย)