ข้อมูลเด็กเกิดใหม่ในรอบเืดือนนี้ (Update 4 ครั้งในเดือน) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

ดูข้อมูลประชากร ตามปี พ.ศ.เกิด จากฐานข้อมูลDBpopเดือนปัจจุบัน

ข้อมูล ย้อนหลังรายเดือน เลือกปี เดือน
ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

รหัส อำเภอ จำนวนเด็กเกิดใหม่(ราย)
3501 เมืองยโสธร 216
3502 ทรายมูล 4
3503 กุดชุม 17
3504 คำเขื่อนแก้ว 8
3505 ป่าติ้ว 1
3506 มหาชนะชัย 5
3507 ค้อวัง 1
3508 เลิงนกทา 53
รวม 305

คลิก!รายชื่อเด็กเกิดใหม่ อยู่ในทะเบียนบ้านกลางของ จังหวัดยโสธร อีก จำนวน 223 ราย
ช่วงวันที่ Updateข้อมูล ขึ้นเวปงานประกันฯ
รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป