ข้อมูลเด็กเกิดใหม่ในรอบเืดือนนี้ (Update 4 ครั้งในเดือน) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

ดูข้อมูลประชากร ตามปี พ.ศ.เกิด จากฐานข้อมูลDBpopเดือนปัจจุบัน

ข้อมูล ย้อนหลังรายเดือน เลือกปี เดือน
ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รหัส อำเภอ จำนวนเด็กเกิดใหม่(ราย)
3501 เมืองยโสธร 149
3502 ทรายมูล 12
3503 กุดชุม 27
3504 คำเขื่อนแก้ว 21
3505 ป่าติ้ว 6
3506 มหาชนะชัย 13
3507 ค้อวัง 1
3508 เลิงนกทา 46
3509 ไทยเจริญ 7
รวม 282

คลิก!รายชื่อเด็กเกิดใหม่ อยู่ในทะเบียนบ้านกลางของ จังหวัดยโสธร อีก จำนวน 100 ราย
ช่วงวันที่ Updateข้อมูล ขึ้นเวปงานประกันฯ
รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป