ข้อมูลเด็กเกิดใหม่ในรอบเืดือนนี้ (Update 4 ครั้งในเดือน) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

ดูข้อมูลประชากร ตามปี พ.ศ.เกิด จากฐานข้อมูลDBpopเดือนปัจจุบัน

ข้อมูล ย้อนหลังรายเดือน เลือกปี เดือน
ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

sql error [ SELECT AMPHUR_NAME, LEFT(CHAT,4) AS A_CODE ,SUM(CASE WHEN PERSON_ID IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) as n_all FROM data_tran_null_256403 WHERE (data_tran_null_256403.BIRTHDATE LIKE '2564%' OR data_tran_null_256403.BIRTHDATE LIKE '2563%') AND PRIMARYPROVINCE=3500 GROUP BY A_CODE UNION ALL SELECT 'รวม' AMPHUR_NAME,'' AS A_CODE ,SUM(CASE WHEN PERSON_ID IS NOT NULL THEN 1 END) FROM data_tran_null_256403 WHERE (data_tran_null_256403.BIRTHDATE LIKE '2564%' OR data_tran_null_256403.BIRTHDATE LIKE '2563%') AND PRIMARYPROVINCE=3500 ]
รหัส อำเภอ จำนวนเด็กเกิดใหม่(ราย)