ข้อมูลเด็กเกิดใหม่ในรอบเืดือนนี้ (Update 4 ครั้งในเดือน) ของจังหวัดยโสธร จำแนกรายอำเภอ

ดูข้อมูลประชากร ตามปี พ.ศ.เกิด จากฐานข้อมูลDBpopเดือนปัจจุบัน

ข้อมูล ย้อนหลังรายเดือน เลือกปี เดือน
ข้อมูล ประจำเดือนนี้ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

รหัส อำเภอ จำนวนเด็กเกิดใหม่(ราย)
3501 เมืองยโสธร 206
3502 ทรายมูล 7
3503 กุดชุม 4
3504 คำเขื่อนแก้ว 9
3505 ป่าติ้ว 5
3506 มหาชนะชัย 2
3507 ค้อวัง 3
3508 เลิงนกทา 65
3509 ไทยเจริญ 1
รวม 302

คลิก!รายชื่อเด็กเกิดใหม่ อยู่ในทะเบียนบ้านกลางของ จังหวัดยโสธร อีก จำนวน 199 ราย
ช่วงวันที่ Updateข้อมูล ขึ้นเวปงานประกันฯ
รอบที่P1 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 5-7 ของเดือน
รอบที่P2 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 17-18 ของเดือน
รอบที่P3 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 20-21 ของเดือน
รอบที่P4 - ข้อมูลปรับปรุงขึ้นเว็บ ณ วันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป