ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 446,319 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 637 91 173 239 110 176 175 297 74 1,972
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 17 0 0 3 0 1 0 1 1 23
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 15 1 1 10 5 2 2 2 2 40
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,189 261 563 611 322 481 260 995 305 5,987
NRD บุคคลต่างด้าว 96 10 10 17 8 9 4 21 8 183
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 12,164 1,405 3,213 4,160 1,827 2,937 1,378 5,227 1,564 33,875
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 289 28 64 90 38 61 46 143 50 809
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 34 3 16 12 5 7 6 15 19 117
PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 8 1 0 0 0 0 0 1 1 11
PVT สิทธิครูเอกชน 111 20 55 33 18 38 23 59 72 429
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 121 6 15 26 11 20 5 14 7 225
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 572 31 70 77 46 48 22 92 39 997
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 1 1 0 0 0 0 1 0 15
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 9 3 3 6 2 9 3 6 5 46
SSS สิทธิประกันสังคม 12,900 720 1,320 1,725 853 1,067 359 1,772 586 21,348
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 15 2 1 5 4 12 0 18 0 57
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 32,111 7,411 16,165 16,785 8,953 14,605 5,306 25,881 7,119 135,546
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 7 10 9 1 1 2 15 8 62
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 129 33 36 42 35 38 12 94 18 437
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 0 0 0 0 0 0 5 1 10
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 5 0 1 2 1 3 0 3 0 15
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 97 4 13 16 6 12 1 24 2 175
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 57,861 14,137 30,643 28,555 16,124 24,678 12,066 44,312 14,154 243,926
รวมทั้งหมด 119,411 24,176 52,374 52,424 28,369 44,207 19,671 79,000 24,035 446,319