ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันศุกร์ ที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 452,196 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 220 23 49 70 31 56 19 92 21 581
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 13 0 0 2 0 0 0 1 0 16
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 13 1 1 10 5 2 1 2 2 37
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,180 264 540 584 308 469 262 990 317 5,914
NRD บุคคลต่างด้าว 57 9 13 17 7 8 4 14 8 137
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 12,803 1,527 3,451 4,419 1,912 3,064 1,482 5,477 1,715 35,850
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 307 31 74 97 41 64 44 148 51 857
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 0 1 0 1 0 1 0 6
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 27 5 8 8 3 5 3 9 9 77
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 8 0 0 0 0 0 1 1 1 11
PVT สิทธิครูเอกชน 127 26 71 39 21 44 20 70 90 508
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 92 5 14 22 7 18 4 15 8 185
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 502 29 58 61 37 45 18 75 36 861
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 1 0 1 0 0 0 0 1 7
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 28 9 6 14 2 11 6 11 6 93
SSS สิทธิประกันสังคม 12,791 788 1,357 1,837 852 1,172 389 1,812 623 21,669
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 12 3 1 2 1 12 0 14 0 45
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 34,503 7,797 17,287 17,594 9,533 15,082 5,603 27,451 7,619 143,496
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 11 6 8 8 1 2 2 14 8 60
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 133 33 37 47 34 38 15 103 21 461
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 0 0 0 0 0 0 5 0 9
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 5 0 1 3 1 3 0 4 0 17
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 93 6 11 13 7 14 1 31 3 179
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 57,154 13,916 30,352 28,333 16,023 24,374 11,896 43,815 13,956 241,111
รวมทั้งหมด 121,093 24,480 53,340 53,182 28,826 44,486 19,771 80,156 24,495 452,196