ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 445,827 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 622 98 169 236 110 173 170 286 73 1,937
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 18 0 0 3 0 1 0 1 1 24
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 15 1 1 10 5 2 2 2 2 40
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,188 258 558 612 323 475 257 998 303 5,972
NRD บุคคลต่างด้าว 94 10 10 16 8 8 4 21 8 179
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 12,072 1,397 3,191 4,131 1,802 2,916 1,371 5,218 1,540 33,638
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 288 30 64 86 38 64 47 143 50 810
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 35 3 15 11 5 7 6 15 17 114
PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 8 1 0 0 0 0 0 1 1 11
PVT สิทธิครูเอกชน 111 20 57 34 18 38 23 59 74 434
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 118 6 15 26 11 21 5 14 6 222
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 499 25 57 61 40 43 15 78 33 851
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 14 1 1 0 0 0 0 1 0 17
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 9 3 3 6 2 9 3 6 5 46
SSS สิทธิประกันสังคม 12,784 712 1,284 1,703 881 1,035 359 1,718 570 21,090
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 14 2 1 5 4 12 0 20 0 58
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 31,954 7,393 16,073 16,702 8,886 14,567 5,266 25,753 7,051 134,887
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 7 10 9 1 1 2 15 8 62
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 125 33 34 40 33 39 11 94 18 427
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 0 0 0 0 0 0 5 1 10
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 5 0 1 2 1 3 0 3 0 15
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 95 4 13 15 5 12 1 26 2 173
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 58,100 14,161 30,779 28,656 16,140 24,787 12,092 44,407 14,261 244,795
รวมทั้งหมด 119,187 24,166 52,337 52,365 28,313 44,215 19,635 78,886 24,025 445,827