ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันพฤหัส ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 443,354 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 484 80 159 216 101 169 163 235 68 1,676
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 16 0 0 3 0 1 0 0 1 21
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 15 1 1 10 5 2 3 2 2 41
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,173 254 553 601 324 475 254 978 297 5,909
NRD บุคคลต่างด้าว 93 10 9 16 8 8 4 21 8 177
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 11,930 1,356 3,132 4,074 1,776 2,880 1,327 5,144 1,502 33,121
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 279 28 65 79 39 57 45 151 51 794
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 0 1 0 0 0 1 0 5
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 46 3 16 10 6 6 6 14 18 125
PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 7 1 0 0 0 0 0 1 2 11
PVT สิทธิครูเอกชน 124 21 63 39 23 41 25 68 84 488
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 114 7 16 23 13 16 5 14 6 214
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 494 20 56 64 43 52 18 73 36 856
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 1 1 1 0 1 0 1 0 17
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 9 3 3 5 2 9 3 5 5 44
SSS สิทธิประกันสังคม 12,453 672 1,238 1,662 835 998 354 1,598 545 20,383
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 16 2 1 5 4 12 0 20 0 60
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 31,088 7,219 15,593 16,400 8,714 14,223 5,133 25,072 6,816 131,543
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 8 6 10 9 1 2 2 15 8 61
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 128 29 33 41 32 37 10 92 17 419
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 0 0 0 0 0 0 5 1 10
VPT สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 5 0 1 1 1 3 0 5 0 16
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 90 4 15 16 5 13 1 28 2 174
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 58,599 14,298 30,967 28,982 16,325 25,060 12,264 44,723 14,478 247,177
รวมทั้งหมด 118,195 24,016 51,933 52,258 28,257 44,068 19,618 78,267 23,947 443,354