ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันเสาร์ ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 456,760 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 2,099 1,083 1,388 1,917 743 1,377 851 1,489 387 11,334
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 17 0 0 2 0 0 0 1 0 20
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 15 1 1 10 5 2 2 2 2 40
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,184 264 560 611 316 481 259 992 308 5,975
NRD บุคคลต่างด้าว 95 10 10 17 9 8 4 21 9 183
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 12,286 1,432 3,268 4,202 1,842 2,939 1,411 5,287 1,591 34,258
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 303 29 70 92 38 65 46 146 51 840
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 34 3 16 12 5 7 6 15 19 117
PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 8 1 0 0 0 0 0 1 1 11
PVT สิทธิครูเอกชน 109 20 56 33 18 38 21 61 71 427
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 128 6 15 29 12 18 5 16 7 236
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 597 34 71 88 49 55 27 103 42 1,066
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 12 1 1 0 1 1 0 1 0 17
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 10 3 3 6 2 9 3 6 5 47
SSS สิทธิประกันสังคม 12,972 732 1,335 1,727 835 1,076 363 1,797 595 21,471
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 15 2 1 5 4 15 0 18 0 60
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 32,570 7,465 16,440 16,933 9,095 14,748 5,389 26,151 7,247 137,213
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 10 7 10 9 1 1 2 14 7 61
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 132 32 36 43 35 38 12 95 19 442
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 0 0 0 0 0 0 5 1 10
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 6 0 1 2 1 3 0 4 0 17
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 100 5 12 16 5 13 0 26 3 180
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 57,696 14,081 30,475 28,401 16,060 24,526 11,943 44,097 14,078 242,720
รวมทั้งหมด 121,408 25,212 53,770 54,156 29,076 45,423 20,345 80,350 24,443 456,760