ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดยโสธร
(เฉพาะที่ลงทะเบียนสิทธิในจังหวัด)

เลือกอำเภอที่ต้องการแสดงข้อมูล อำเภอ :
ข้อมูล ณ วันที่วันนี้ วันอังคาร ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 จำนวน 444,895 ราย
รหัสสิทธิหลัก คำอธิบายสิทธิหลัก เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง เลิงนกทา ไทยเจริญ รวมทั้งหมด
- สิทธิอื่นๆ,สิทธิว่างหรืออยู่ในระหว่างลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ - 623 93 168 230 109 176 167 287 68 1,921
DIS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ) 19 0 0 3 0 1 0 1 1 25
DOF สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผู้ประกันตนคนพิการ)/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
FRG สถานะคนไทยในต่างประเทศ 15 1 1 10 5 2 2 2 2 40
LGO สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,194 258 561 606 323 474 258 1,003 303 5,980
NRD บุคคลต่างด้าว 95 11 10 16 8 8 4 20 8 180
OFC สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 12,069 1,401 3,187 4,123 1,794 2,913 1,365 5,225 1,532 33,609
OFL สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 284 28 63 85 37 64 46 144 50 801
PLG สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 0 0 1 0 0 0 1 0 5
POF สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 37 3 15 10 5 7 6 15 17 115
PSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 8 1 0 0 0 0 0 1 1 11
PVT สิทธิครูเอกชน 115 20 58 34 19 38 24 61 76 445
SIF สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4
SLG สิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 124 7 15 27 12 20 5 13 7 230
SOF สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 492 25 51 58 43 46 17 76 34 842
SOL สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 13 1 2 0 0 0 0 1 0 17
SSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ 9 3 3 6 2 9 3 5 5 45
SSS สิทธิประกันสังคม 12,564 696 1,235 1,640 896 1,011 348 1,593 546 20,570
STP บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 14 2 1 5 4 12 0 20 0 58
UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 31,714 7,336 15,918 16,645 8,815 14,469 5,216 25,592 6,975 133,952
VLG สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 9 7 10 9 1 1 2 15 8 62
VOF สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 125 31 33 40 33 39 11 94 17 423
VOL สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 0 0 0 0 0 0 5 1 10
VSI สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VSL สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
VSO สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ 5 0 1 1 1 3 0 3 0 14
VSS สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก 93 4 14 15 5 12 1 25 3 172
WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) 58,270 14,148 30,808 28,744 16,172 24,851 12,133 44,481 14,320 245,357
รวมทั้งหมด 118,902 24,077 52,155 52,308 28,284 44,158 19,609 78,684 23,975 444,895