ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร

อบรม/สัมมนา
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560

การเงินการคลัง
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!

งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ.
ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๔
Update โปรแกรม ด่วน .... Authen_2021 สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯ
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูลกิจกรรม/การดำเนินงาน ล่าสุด....
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ >> แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
15 ธ.ค. 2563 14:32:24
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔ วิธีการดังต่อไปนี้

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ได้ปรับปรุงงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ระบบงานทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้
 ๑.การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้แก่ หน่วยบริการ ปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ
จะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูล ผ่านเวปไซต์ ในระบบ
CPP http://cpp.nhso.go.th/CPP/
  เกณฑ์ชี้วัดหน่วยบริการ เข้าบันทึกข้อมูลได้มากกว่า ร้อยละ๙๙

  ๒.หน่วยบริการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มายื่นขอเพื่อย้ายหน่วยบริการ ผ่านระบบ UC Register  E - FORM เกณฑ์ชีวัด

หน่วยบริการเข้าระบบได้มากกว่าร้อยละ ๖๐
วิธีการ
....สำหรับ รพ.สต. หรือหน่วยบริการที่ไ่มีเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ..หรือปากกาดิจิตอล..ให้ ผู้ยื่นลงชื่อ แล้ว Scan หรือถ่ายภาพคำร้องแนบ กลับเข้าเข้าระบบ......
.........สำคัญ*****
....และจะต้องใช้ควบคู่ไปกับ  โปรแกรม E-Form Agent สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม UCRegister E-Form ***สำหรับหน่วยบริการ***  https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NjIwMDAwMDkx

*Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) ***สำหรับหน่วยบริการ***สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ชื่อ UCAuthenticationMX

***หากติดปัญหาการลงโปรแกรมเนื่องจาก Version .NET Framework สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ชื่อ NET Framework 4.5.2 ไฟล์ดาวน์โหลด

วิธีการ หลังจาก Download เสร็จ คลายซิบออก คัดลอกไปไว้ที่ห้องที่ต้องการ...
...ทำ ShortCut เข้าใช้งานไปที่ ไฟล์ nhsoauthenmx เข้าใช้งานได้เลย
๓.การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการด้วยตนเองของประชาชน
ผ่านระบบ
Application บนมือถือ (
Mobile Application
) เกณฑ์ชีวัด มีประชาชนเลือกหน่วยบริการ มากกว่าร้อยละ
๑๐ ของหน่วยบริการภายในเครือข่าย

๔.การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการด้วยตนเองของประชาชนผ่านระบบ Application บนมือถือ
 (Mobile Application  เกณฑ์ชีวัด มีประชาชนเลือกหน่วยบริการ มากกว่าร้อยละ
๑๐ ของหน่วยบริการภายในเครือข่าย
;)

วิธีการ
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) ด้วยตนเอง ได้แล้วบนมือถือ...เพียงดาวน์โหลดแอป สปสช. เพื่อใช้เปลี่ยนหน่วยบริการดาวน์โหลดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

ระบบ iOS  https://apps.apple.com/us/app/สปสช/id1111681040

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ที่มา สปสช.: https://www.nhso.go.th/frontend/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg1NA==

ดูคลิปวีดีโอแนะนำการใช้งาน


 ๔.ปรับระบบการลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพในเลือกหน่วยบริการ
ให้ใช้บริการได้ทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน

 ๕.ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์
สำหรับหน่วยบริการที่ทำคลอด (โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป) ผ่านโปรแกรม
Birth Register
ยังใช้ระบบเดิมอย่างต่อเนื่อง และให้บันทึกทุกรายที่มีการเกิด
รวมทั้งคนต่างด้าวด้วย

ข้อมูลไฟล์นำเสนอ

งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ไฟล์ pdf งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๔ สปสช.เขต๑๐ อุบลราชธานี
ไฟล์ http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/160.pdf

นโยบายงานลงทะเบียนสิทธิให้กับประชาชนสำหรับหน่วยบริการปี๒๕๖๔  http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/7518.pdf

การตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพและลงทะเบียนย้ายหน่วยผ่านApplication บนมือถือ สำหรับประชาชน 
รายละเอียดตามไฟล์  http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/9579.pdf

....สำหรับ รพ.สต. หรือหน่วยบริการที่ไ่มีเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ..หรือปากกาดิจิตอล..ให้ ผู้ยื่นลงชื่อ แล้ว Scan หรือถ่ายภาพคำร้องแนบ กลับเข้าเข้าระบบ......
 โปรแกรม E-Form Agent สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม UCRegister E-Form ***สำหรับหน่วยบริการ***  https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NjIwMDAwMDkx

ไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้งานโปรแกรม
Driver เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดยีห้อ WAC ดาว์นโหลดได้ที่ http://www.wacinfotech.com/ci691plus_dl.html

แบบฟอร์มสำหรับประชาชนที่มายื่น (ให้ลงชื่อทุกรายที่ขอลงทะเบียนสิทธิฯ)

Download_คลิกๆ..แบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)กิจกรรม/การดำเนินงาน อื่นๆ....
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ.
ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๔
Update โปรแกรม ด่วน .... Authen_2021 สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
ระบบตรวจสอบสิทธิฯ กับการดึงข้อมูลสิทธิลง Hosxp ในโรงพยาบาลทุกระดับ
แจ้งเรื่อง สปสช.ลงทะเบียนสิทธิแบบอัตโนมัติ ตามมติบอร์ดสปสช.
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....
การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ (เรื่องดิม.. ที่หน่วยบริการบางแห่งอาจต้องการข
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
การประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐ จังหวัีดยโสธร
ด่วนที่สุดครับ สมัครนายทะเบียนต่างด้าวฯ สำหรับโรงพยาบาลยโสธรและ รพช.ทุกแห่งครับ
การให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๐
หน่วยบริการที่ยังไม่บันทึกข้อมูล CPP
นับถอยหลัง เหลือเวลาอีก 4 วัน ระบบจะประมวลผลขึ้นทะเบียน ปี 60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
สั่งซื้อเครื่องอ่าน SmartCard
การจัดประชุมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปร
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
สปสช.รับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงสิทธิฯ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
สรุปงานลงทะเบียนสิทธิปี๒๕๕๘
หน้าเวป เพิ่มระบบตรวจสอบ!..ข้อมูลบัตรอสม./บัตรผู้นำ และครอบครับ หมดอายุ
แจ้งด่วนๆ UserName สปสช.ระงับสิทธิ เปิดให้เข้าใช้งานแล้ว
สรุปผลการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิฯ มิถุนายน ๒๕๕๘
ข้อมูล รายชื่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดยโสธร
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ
DOWNLOAD ข้อมูล