ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
more...
อบรม/สัมมนา
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
more...
การเงินการคลัง
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
more...
งานลงทะเบียนสิทธิ/ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
more...
งานอื่นๆในกลุ่มงาน
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
more...
TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูลกิจกรรม/การดำเนินงาน ล่าสุด....
การเงินการคลัง >> ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
21 ม.ค. 2565 11:54:20
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  ตาม แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมผ่าน Cisco Webex 
ที่ห้องประชุม "กลุ่มงานประกันสุขภาพ" วันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕  ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วิธีการเข้าประชุม
วิธีที่ 1 
1.ผู้ใช้ที่เป็น User ของ webex อยู่แล้ว  ส่ง email ที่เป็น user webex มาให้ สสจยส  เพื่อ add เข้าห้องประชุมไว้ก่อน
2.ผู้ใช้ webex ที่ถูก add แล้ว  เมื่อเปิด webex จะเห็นห้องประชุม "กลุ่มงานประกันสุขภาพ" สามารถคลิกที่ชื่อห้องประชุม>meet>Join meeting  จะเข้าห้องประชุมได้เลย
วิธีที่ 2
ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็น User ของ webex สามารถคลิก Link ด้านบน เพื่อเข้าห้องประชุมได้  แต่ admin ของ สสจ.ยโสธร ต้องคลิกรับก่อนจึงจะเข้าห้องประชุมได้
วิทยากร  ดร.นพ.ชุมพล นุชผ่อง     ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณทิต ปริญญาโท บริหารธุรกิ จบัณทิต แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตการบริหารโรงบาล 
ประวัติการทำงาน
1. CFO 
เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2556- ปัจจุบัน
2. ผู้นิเทศด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพ ที่ 2
,3,7 ,10,11 ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน
3. ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ตำแหน่งปัจจุบัน
4. ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายในอัตโนมัติ ( EIA)
กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อในการประชุม
1.คำสั่งตรวจสอบเวชระเบียนในแต่ละสิทธิการรักษา
ผลการตรวจสอบเวชระเบียน OPD IPD ทั้งจาก รพ.เองและ สปสช.
2.คำสั่งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
3.คำสั่งติดตามลูกหนี้ทุกสิทธิการรักษา
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้
4.Flowchart ทุกกองทุน แยก OPD/IPD หรือ กองทุนย่อ
5.วาระประชุม CFO รอบล่าสุด
6.ระบุชื่อ Software ที่ใช้
7. ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาส ที่ผ่านมา
8. หนังสือมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเรียกเก็บทุกกองทุนย่อยในโรงพยาบาล
9.ตัวอย่าง ค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยใน Covid แบบ OPD /IPD
10.ผลการส่งข้อมูลลูกหนี้ที่ส่งบันทึกบัญชี
อย่างน้อย
3 เดือนย้อนหลังรายงานลูกหนี้ที่บัญชี ลงลายมือรับ
11.ทะเบียนคุม Chart ผู้ป่วยในผล Audit ตัวอย่างเวชระเบียน
ที่ผ่านการ
Audit 20 ฉบับ โดยมีเงื่อนไข RW มากกว่า 2ขอ เวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ไม่ audit โดยมี RW > 1 จำนวน 20 chart สิทธิ  UC และ
เบิกได้
20 chart
12.ทะเบียนคุม C,Deny สปสช
C error กรมบัญชีกลาง ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
13. ผล PS 0 ,1,2 ใน 2 ปีที่ผ่านมาสิทธิ สปสช.
14. ผลการตรวจสิทธิ ในแต่ละวัน การแก้ไขสิทธิใน
สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผลการประเมินความถูกต้องของสิทธิในเดือนล่าสุด
15.คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบคณะทำงานการตรวจสุขภาพ
ในกลุ่มข้าราชการภายในพื้นที่
16.อัตราค่าห้องพิเศษของผู้ป่วยใน
และการให้ส่วนลด
เอกสาร..ประกอบเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบการอบรม ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ  LINKS : http://www.pkyasothon.org/boardpk/attach/6354.pdfกิจกรรม/การดำเนินงาน อื่นๆ....
ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจราชการก
เนื้อหา...ประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่
ย้ายสิทธิบัตรทอง...ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง ผ่านLineIDที่นี่
การใช้โปรแกรมE-Claim เบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิเบิกอปท. สำหรับโรงพยาบาล
ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ1/2565
ขอรับค่าเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19.....สำหรับหน่วยบริการ
ข้อมูลสถิติและรายงาน ข้อมูลฐาน สปสช.Links ตามรายการ
แหล่งที่มาประชากรจำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยบริการปฐมภูมิ
ประเมินคนเองขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี๒๕๖๕ ในระบบสปสช.
แนวทางในการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและลงทะเบียนสิทธิฯให้ประชาชน ปีงบประมาณ๒๕๖๔
สปสช.เขต10 อุบลราชธานีชี้แจงกองทุนต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพ
สปสช.ประกาศยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นในกทม.และปริมณฑล
นวัตกรรมใหม่! ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ(ย้ายสิทธิ)ได้แล้วบนมือถือ.
ประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพปี ๒๕๖๔
Update โปรแกรม ด่วน .... Authentication_2022(๒๕๖๕) สำหรับลงทะเบียนสิทธิฯและ Authenให้บริการ
Slides วิทยากรที่เชิญมาประชุมให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวฯ
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง
ย้ายสิทธิว่างออกนอกเขต กรณีสำรวจแล้วไม่พบตัวบุคคล
คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2561 และ ไฟล์คู่มือแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สำหรับเจ้าหน
สรุปผลรายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่ เขต๑๐อุบลราชธานี
ยโสธร ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนตามระบบงานสปสช.ภานใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วิดีทัศน์การประชุมการชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐
การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …
รายงานการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดยโสธร
ระบบตรวจสอบสิทธิฯ กับการดึงข้อมูลสิทธิลง Hosxp ในโรงพยาบาลทุกระดับ
แจ้งเรื่อง สปสช.ลงทะเบียนสิทธิแบบอัตโนมัติ ตามมติบอร์ดสปสช.
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
โปรแกรม ตรวจสิทธิฯสปสช.ปี๒๕๖๐ (2017) หมดอายุแล้ว รพ.สต.และรพ.ทุกแห่ง Update โปรแกรม ด่วน ....
การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ (เรื่องดิม.. ที่หน่วยบริการบางแห่งอาจต้องการข
Link Slide Power Point ที่ใช้ประชุม ชี้แจงบริหารกองทุนUCปี60
การประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๒๕๖๐ จังหวัีดยโสธร
ด่วนที่สุดครับ สมัครนายทะเบียนต่างด้าวฯ สำหรับโรงพยาบาลยโสธรและ รพช.ทุกแห่งครับ
การให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าว สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๐
หน่วยบริการที่ยังไม่บันทึกข้อมูล CPP
นับถอยหลัง เหลือเวลาอีก 4 วัน ระบบจะประมวลผลขึ้นทะเบียน ปี 60
อบรมเบิกจ่ายตรงฯ สิทธิ อปท. สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)จังหวัดยโสธร
สั่งซื้อเครื่องอ่าน SmartCard
การจัดประชุมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปร
ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ
โปรแกรมGL สำหรับรพ.สต.ตัวสมบูรณ์
สปสช.รับสมัครโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงสิทธิฯ
ดาวน์โหลดไฟล์คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
สรุปงานลงทะเบียนสิทธิปี๒๕๕๘
หน้าเวป เพิ่มระบบตรวจสอบ!..ข้อมูลบัตรอสม./บัตรผู้นำ และครอบครับ หมดอายุ
แจ้งด่วนๆ UserName สปสช.ระงับสิทธิ เปิดให้เข้าใช้งานแล้ว
สรุปผลการดำเนินงานลงทะเบียนสิทธิฯ มิถุนายน ๒๕๕๘
ข้อมูล รายชื่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิจังหวัดยโสธร
ข้อมูลข่าวสารเรื่องการเงินการคลัง จากกระทรวง ใหม่...!
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ
DOWNLOAD ข้อมูล